OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA BANOVINA-POUNJE

TURISTIČKA ZAJEDNICA
PODRUČJA BANOVINA – POUNJE

Trg N.Š.Zrinskoga 1

44430 Hrvatska Kostajnica

OIB 01107051282

Tel: 044 551 558

mail: tzpbanovinapounje@gmail.com

Ur.broj: 02/23

U Hrvatskoj Kostajnici 01.06.2023.

Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), čl. 23, toč. 6, Statuta Turističke zajednice područja Banovina – Pounje (”Službene novine Grada Hrvatska Kostajnica” br. 04/23), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Banovina – Pounje od dana 31. svibnja 2023. god., Turističko vijeće Turističke zajednice područja Banovina – Pounje dana 01. lipnja 2023. objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice

Turističke zajednice područja Banovina – Pounje

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) [1] na mandatno razdoblje od četiri godine

uz puno radno vrijeme

I.         Sukladno odredbi čl. 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (”Narodne novine” br. 13/2022, u daljnjem tekstu: Pravilnik), posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, a koje kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice područja Banovina – Pounje (u daljnjem tekstu: TZP Banovina – Pounje) mora ispunjavati glase kako slijedi:

            1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

            2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene             stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim             poslovima u   turizmu,

            3. znanje jednog stranog jezika,

            4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada TZP Banovina – Pounje, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Osim gore navedenih posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, a sukladno odredbi čl. 21., st. 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon), direktor/direktorica turističke zajednice mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Nadalje, sukladno odredbama čl. 23., st. 1., 6. i 7. Zakona, direktor turističke zajednice mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (st. 1), ali na natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da ga položi u roku od godine od dana stupanja na rad (st. 6.) jer mu u protivnom prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita (st. 7.). Sukladno odredbi čl. 23., st. 5. Zakona, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

II.        Prijava na natječaj mora sadržavati:

1. ime i prezime kandidata/kinje,

2. adresu prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,

3. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj,

4. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,

5. vlastoručni potpis kandidata/kinje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

1. životopis, vlastoručno potpisan,

2. preslik osobne iskaznice,

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o             stečenoj stručnoj spremi),

4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima             koji odgovaraju stupnju tražene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim             poslovima u turizmu – elektronički zapis ili potvrdu HZMO-a o prijavama i odjavama na mirovinsko             osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, presliku potvrde ranijeg poslodavca             ili drugu odgovarajuću ispravu (preslika ugovora o radu, rješenje i sl.) iz koje je vidljivo je li radno             iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,

5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških             dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,

6. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata,             svjedodžbe ili indeksa)

7.  dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja,

certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu),

8. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko imaju             položen ispit).

NAPOMENE:

  • Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici, ali prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja.
  • Turističko vijeće TZP Banovina – Pounje zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora\ice iz čl. 21., st. 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.
  • U skladu s odredbama čl. 24. st. 1., 2., 3. i 4. Zakona, direktor turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice (st. 1.); direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica (st. 2.); direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja (st. 3.); direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice (st. 4.).

III.      Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja obrađuju od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

IV.      Natječajna komisija za provedbu natječaja Turističkog vijeća TZP Banovina – Pounje prikupit će prijave, utvrditi pravodobnost, urednost i potpunost prijave te ispunjavaju li kandidati formalne uvjete propisane ovim natječajem.

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge koje su kandidati dužni dostaviti sukladno odredbama ovog natječaja.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne, neuredne i/ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća TZP Banovina – Pounje. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O imenovanju direktora/direktorice Turističko vijeće odlučuje između kandidata koji su zadovoljili uvjete natječaja glasovanjem na sjednici.

Turističko vijeće zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

V.        Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici Grada Hrvatske Kostajnice.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora\direkorice“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA BANOVINA – POUNJE

Adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 1,

44430 Hrvatska Kostajnica

preporučenom poštom ili osobno, a krajnji rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na službenim stranicama Grada Hrvatske Kostajnice https://hrvatska-kostajnica.hr/

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća TZP Banovina – Pounje.

 

Turističko vijeće TZP Banovina – Pounje

U Hrvatskoj Kostajnici, 01.lipnja 2023.


[1] Na natječaju mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe

HITNA OBAVIJEST O ISPRAVNOSTI VODE

Dana 17. svibnja 2023. godine, Općina Majur je od JP Komunalac d.o.o. Hrvatska Kostajnica zaprimila sljedeću obavijest:

“Voda iz sustava vodoopskrbe Pašina Vrela, nije za ljudsku upotrebu.

Potrebno je obvezno prokuhavanje.

Zbog obilnih padalina i rasta rijeke Une došlo je do poremećaja u
vodoopskrbi.

Sve daljnje informacije prenosit ćemo preko društvenih mreža i Radio
Quirinusa.

Molimo za razumijevanje:

JP „Komunalac” d.o.o.

Hrvatska Kostajnica”

OBAVIJEST GRAĐANIMA O ISPRAVNOSTI VODE

U nastavku Vam u cijelosti prenosimo objavu JP Komunalac d.o.o. Hrvatska Kostajnica, objavljene 16. svibnja 2023. godine:

“Sustav vodoopskrbe Pašina Vrela!

Uslijed velikih oborina i graničnih parametara, ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, preporučujemo korisnicima vodnih usluga upotrebu vode za ljudsku potrošnju uz prokuhavanje.

Voda nije zdravstveno neispravnameđutim radi graničnih parametara ispravnosti preporučujemo prokuhavanje.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

JP „Komunalac“ d.o.o.

Hrvatska Kostajnica”

OBJAVLJENA ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI MAJUR

Odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur možete pročitati OVDJE .

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI MAJUR

Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur možete pročitati OVDJE

OBJAVLJENE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI MAJUR

Općina Majur je dana 17. travnja 2023. godine u 8:30 sati objavila zbirnu i pravovaljanu listu kandidata koje možete pronaći u nastavku objave:

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur

Raspisani izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati dana 7. svibnja 2023. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje stupaju na snagu 3. travnja 2023. godine.
Izbori će se održati u nedjelju, 7. svibnja 2023. godine.

Birači, pripadnici nacionalnih manjina za koje se provode izbori iz navedenih Odluka, mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama prema mjestu svog prebivališta.
Pozivaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti neposredno u nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi registar birača ili putem sustava e-Građani.

Objava građanima – Ministarstvo pravosuđa i uprave

Obavijest biračima SMŽ

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE MAJUR

Sukladno čl. 29. st. 5 i st. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Majur stavlja na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Majur u razdoblju od 21. ožujka 2023. godine do 5. travnja 2023. godine.

Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Majur svaki  radnim danom (pon-pet) u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u prostorija Općine Majur na adresi Kolodvorska 5, Majur.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (5. travnja 2023. godine).

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Majur koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni u roku zaključenje Javnog uvida neće se uzeti u  razmatranje.

Obrazac Programa

Tablica

KATASTARSKI PLAN:

k.o. Gornji Hrastovac

k.o. Svinica

k.o. Stubalj

k.o. Selište Kostajničko

k.o. Mračaj

k.o. Meminska

k.o. Majur

k.o. Krčevo

k.o. Graboštani

Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje su smještene u mobilne stambene jedinice na području Sisačko-moslavačke županije

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije („Narodne novine”, br. 13/23.), koja je stupila na snagu 4. veljače 2023. godine, iznimno se određuje da se, uz osobe koje su se i do sada mogle javiti na javne pozive – vlasnici obiteljskih kuća i njihovi srodnici u pravoj liniji, vlasnici stanova i njihovi srodnici u pravoj liniji i zaštićeni najmoprimci i njihovi srodnici u pravoj liniji, koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka potresa u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje do obnove – mogu javiti i gore navedene osobe čije su kuće i stanovi u preliminarnom pregledu zgrada označene kao PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled) i PN2 (privremeno neuporabljivo- potrebne hitne mjere intervencije), a smještene su u mobilne stambene jedinice na području Sisačko-moslavačke županije (kontejnerska naselja i mobilne stambene jedinice postavljene na kućnim adresama).

Više na sljedećoj poveznici: https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/graditeljstvo-98/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-grada-zagreba-i-krapinsko-zagorske-zupanije/financiranje-najma-zamjenskog-smjestaja/15120

Osobe koje se ne koriste digitalnim sadržajima i nemaju mogućnost ispisati potrebnu dokumentaciju, potrebno je uputiti na adrese gdje će im kolege pomoći i dati potrebne informacije:

–        Sisak: Ulica Ivana Meštrovića 28;

–        Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;

–        Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2 (kontejner 11)

POZIV NA DRUŽENJE HRVATSKIH BRANITELJA

Branitelji Sunje pozivaju Vas na druženje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koje će se održati 7.4.2023. godine s početkom u 18 sati.