PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Službenik za informiranje Općine Majur

Sanja Pranjić

Tel: 044 859 092

e-mail: opcina-majur@sk.htnet.hr

web stranica: www.opcina-majur.hr

radno vrijeme službenika za informiranje: radnim danom od 7:30 do 14:30 sati

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Majur javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Majur na sljedeće moguće načine:

putem telefona na broj: +385 (0)44 859 092

elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina-majur@sk.htnet.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

poštom na adresu: Općina Majur, Majur, Kolodvorska 5, 44 430 Hrvaska Kostajnica, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

osobno na adresu: Općina Majur, Majur, Kolodvorska 5, 44 430 Hrvaska Kostajnica, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08:00 do 12:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Naknada za pristup informacijama

Općina Majur ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Službenik za informiranje zatražit će od korisnika prava na informacije da unaprijed položi na račun Općine očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na informaciju ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Korisniku informacije dostavit će se informacija po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Službenik za informiranje, iz razloga ekonomičnosti, može korisniku prava na informaciju ne zaračunati stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelazi iznos od 50,00 kuna.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

• Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15),

• Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/07, 86/12),

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine, broj 108/96) odredbe glave VIII i IX,

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13) odredbe glave V odnosi tijela državne uprave i građana,

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09),

Zakon o upravnom sporu (Narodne novine, broj 20/10 i 143/12),

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/15),

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine, broj 83/14),

Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14 i 15/14),

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (Narodne novine, broj 19/10).

Propisi EU

  • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
  • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

  • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
  • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
  • Zahtjev za pristup informacijama,
  • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješće o provedbi zakon o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu