IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MAJUR

ID PPUO MAJUR – KNJIGA I

ID PPUO MAJUR-KNJIGA II

KARTOGRAFSKI PRIKAZ:

ID PPUO MAJUR KARTA 1 – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

ID PPUO MAJUR KARTA 2 – INFRASTRUKTURA

ID PPUO MAJUR KARTA 3 – UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

ID PPUO MAJUR KARTA 3A – EKOLOŠKA MREŽA

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA:

ID PPUO MAJUR GP 4.1 – GORNJI HRASTOVAC

ID PPUO MAJUR GP 4.2 – GORNJA I SREDNJA MEMINSKA

ID PPUO MAJUR GP 4.3 – GRABOŠTANI I STUBALJ

ID PPUO MAJUR GP 4.4 – KOSTRIĆI

ID PPUO MAJUR GP 4.5 – MAJUR

ID PPUO MAJUR GP 4.6 – MALO I VELIKO KRČEVO

ID PPUO MAJUR GP 4.7 – MRAČAJ

ID PPUO MAJUR GP 4.8 – SVINICA


Prostorni plan uređenja Općine Majur

Karta 1 Namjena površina

Karta 2 Infrastruktura

Karta 3 Zaštita prostora

GP Graboštani

GP Kostrići

GP Malo Krčevo

GP Gornja Meminska