Radna tijela

1. MANDATNO POVJERENSTVO

Mandatno povjerenstvo podnosi izvješće o:

provedenim izborima i o izabranim vijećnicima,

o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost,

o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s vijećničkom dužnošću pa im mandat miruje,

o imenima vijećnika kojima mandat miruje na njihov zahtjev te

o zamjenicima vijećnika kojima počinje mandat vijećnika

 

2. POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA

priprema i podnosi prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća,

predlaže imenovanje i opoziv predstavnika Općinskog vijeća u određena tijela i udruge

obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i ovim Poslovnikom

Članovi povjerenstva:

 1. Branka Alapić, predsjednik
 2. Goran Kostrić, član
 3. Jurica Dupić, član

3. POVJERENSTVO ZA STATUT I DRUGA PRAVNA PITANJA

utvrđuje prijedlog Statuta Općine Majur i Poslovnika Općinskog vijeća, njihovih izmjena i dopuna, te statutarnih odluka

utvrđuje prijedloge odluka i drugih općih akata iz djelokruga Općinskog vijeća

razmatra načelna pitanja i daje mišljenja o usklađenosti općih akata sa zakonom

Statutom Općine i drugim propisima

razmatra i daje mišljenje o aktima koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost

ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja akata Općinskog vijeća i predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja

utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata

prati provedbu ovog Poslovnika te

obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i ovim Poslovnikom

Članovi povjerenstva :

 1. Branka Alapić, predsjednik
 2. Stojan Crnojević, član
 3. Branka Bobetko, član

4. POVJERENSTVO ZA FINANCIJE I PRORAČUN

razmatra i utvrđuje prijedlog: općinskog proračuna, njegovih izmjena i dopuna, odluke o izvršavanju proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i odluke o privremenom financiranju

razmatra prijedloge odluka o općinskim porezima i naknadama

razmatra prijedloge drugih akata financijskog poslovanja Općine

obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i ovim Poslovnikom

Članovi povjerenstva :

 1. Jurica Dupić, predsjednik
 2. Janko Vukmirović, član
 3. Višnja Babić, član

5. POVJERENSTVO ZA MJESNU SAMOUPRAVU

razmatra inicijativu za osnivanje mjesnog/ih odbora

razmatra prijedloge mjesnih odbora i predlaže aktivnosti za rješavanje potreba ljudi pojedinog naselja

udjeluje u utvrđivanju prijedloga akata koji se odnose na mjesnu samoupravu

obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i ovim Poslovnikom

Članovi povjerenstva :

 1. Stojan Crnojević, predsjednik
 2. Janko Vukmirović, član
 3. Ana Šarić, član

6. POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

sudjeluje u utvrđivanju prijedloga općeg akata koji se odnose na dodjelu javnih priznanja (vrste, kriteriji za dodjelu i drugo)

zaprima prijedloge za dodjelu javnih priznanja i s obrazloženjem predlaže Općinskom vijeću fizičke i pravne osobe za dodjelu pojedinog javnog priznanja

Članovi povjerenstva :

 1. Goran Kostrić, predsjednik
 2. Jurica Dupić, član
 3. Stjepan Vujčić, član