MANDATNO POVJERENSTVO:

 1. Milan Živković, predsjednik
 2. Zdravko Bobetko, član
 3. Dragana Lovrić, član

Mandatno povjerenstvo ima slijedeće obveze te podnosi izvješće o:

 • provedenim izborima i o izabranim vijećnicima,
 • o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost,
 • o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s vijećničkom dužnošću pa im mandat miruje,
 • o imenima vijećnika kojima mandat miruje na njihov zahtjev te
 • o zamjenicima vijećnika kojima počinje mandat vijećnika

 

POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA

 1. Ivana Dupić, predsjednik
 2. Ana-Marija Vujčić, član
 3. Tatjana Blažanović, član

Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima slijedeće obveze :

 • priprema i podnosi prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika   Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • predlaže imenovanje i opoziv predstavnika Općinskog vijeća u određena tijela i udruge,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i ovim Poslovnikom.

 

POVJERENSTVO ZA STATUT I DRUGA PRAVNA PITANJA:

 1. Milan Živković, predsjednik
 2. Zdravko Bobetko, član
 3. Tatjana Blažanović, član

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje prijedlog Statuta Općine Majur i Poslovnika Općinskog vijeća, njihovih izmjena i dopuna, te statutarnih odluka,
 • utvrđuje prijedloge odluka i drugih općih akata iz djelokruga Općinskog vijeća,
 • razmatra načelna pitanja i daje mišljenja o usklađenosti općih akata sa zakonom, Statutom Općine i drugim propisima,
 • razmatra i daje mišljenje o aktima koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost,
 • ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja akata Općinskog vijeća i predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja,
 • utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata,
 • prati provedbu ovog Poslovnika te
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i Poslovnikom.

  

POVJERENSTVO ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 1.  Ivana Dupić, predsjednik
 2. Ana-Marija Vujčić, član
 3. Jasmina Miloradić, član

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • razmatra i utvrđuje prijedlog: općinskog proračuna, njegovih izmjena i dopuna, odluke o izvršavanju proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i odluke o privremenom financiranju,
 • razmatra prijedloge odluka o općinskim porezima i naknadama,
 • razmatra prijedloge drugih akata financijskog poslovanja Općine Majur te
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i Poslovnikom.

 

POVJERENSTVO ZA MJESNU SAMOUPRAVU

 1. Tatjana Blažanović, predsjednik
 2. Ivana Švaga-Delić, član
 3. Marijan Vujčić, član

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • razmatra inicijativu za osnivanje mjesnog/ih odbora,
 • razmatra prijedloge mjesnih odbora i predlaže aktivnosti za rješavanje potreba ljudi pojedinog naselja,
 • sudjeluje u utvrđivanju prijedloga akata koji se odnose na mjesnu samoupravu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i Poslovnikom. 

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 1. Marijan Vujčić, predsjednik
 2. Dragana Lovrić, član
 3. Jasmina Miloradić, član

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • sudjeluje u utvrđivanju prijedloga općeg akta koji se odnosi na dodjelu javnih priznanja (vrste, kriteriji za dodjelu i drugo),
 • zaprima prijedloge za dodjelu javnih priznanja i s obrazloženjem predlaže Općinskom vijeću fizičke i pravne osobe za dodjelu pojedinog javnog priznanja.