PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općine Majur za razdoblje 2018. – 2023. godine, Službene novine Općine Majur, broj 4/18


JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Majur  Službene novine Općine Majur, broj 8/19

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Majur  Službene novine Općine Majur, broj 1/18 – VAN SNAGE

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i birazgradivog komunalnog otpada, Službene novine Općine Majur, broj 4/19

Ugovor o koncesiji za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada za područje Općine Majur (s cjenikom) – cjenik VAN SNAGE


RAZVRSTAVANJE OTPADA

Upute za odlaganje razvrstanog otpada

Razvrstajmo otpad – moje dobre navike

Naviku usvojimo i otpad odvojimo – brosura o odvajanju otpada

Glomazni otpad i posebne kategorije otpada

Električni i elektronički (EE) otpad


PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Sukladno članku 36. stavku 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17), Općina Majur, kao jedinica lokalne samouprave dužna je uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpada potrebno je popuniti Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada i isti dostaviti poštom ili neposrednom predajom na adresu Općina Majur, Majur, Kolodvorska 5, Majur, 44 430 Hrvatska Kostajnica ili na e-mail opcina-majur@sk.htnet.hr

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Majur, Službene novine Općine Majur, broj 8/18

OBRAZAC za prijavu nepropisno odbačenog otpada