Općinska načelnica Općine Majur

još manja

Klementina Karanović, mag.ing.agr.
Životopis

tel: 044 859 092

e-mail: opcina-majur@sk.htnet.hr

Zamjenik općinske načelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Pero Grabundžija

tel: 044 859 092

e-mail: opcina-majur@sk.htnet.hr

Sukladno Statutu Općine Majur Općinska načelnica zastupa Općinu Majur i nositelj je izvršne vlasti u Općini Majur.

Mandat općinske načelnice i njenih zamjenika traje četiri godine.

Općinska načelnica je odgovorna za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njezinom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Poslovi općinske načelnice:

– priprema prijedloge općih akata,

– izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

– Općinskom vijeću podnosi izvješće o svome radu,

– vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom i naredbodavac je izvršenja Proračuna Općine Majur,

– usmjerava djelovanje jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova te nadzire njegov rad,

– upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Majur te njezinim prihodima i rashodima, sukladno zakonu i ovom Statutu,

– odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Majur i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim propisima,

– bira i razrješuje predstavnike Općine Majur u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društva i drugih osoba iz članka 14. stavka 1. alineje 5. ovog Statuta,

– odgovoran je središnjem tijelu državne uprave za obavljanje poslova državne uprave, možebitno prenesenih u djelokrug tijela Općine Majur,

– bira i imenuje članove stalnih i povremenih radnih tijela iz svog djelokruga,

– te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, ovom Statutu i odlukama Općinskog vijeća.