JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MAJUR

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Kristina Rac

tel: 044/859-092

fax: 044/733-992

e-mail: procelnica@opcina-majur.hr

Poslovi pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela:

Upravlja radom Jedinstvenog upravnog odjela te sukladno zakonu, drugim propisima, Statutom i drugim općim aktima Općine Majur brine za pravodobno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.
Prati zakone i druge propise i organizira njihovu primjenu u okviru samoupravnog djelokruga Općine Majur.
Organizira, koordinira i usmjerava rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela te obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava iz radnih odnosa dužnosnika i službenika Općine Majur.
Daje stručna mišljenja i daje prijedloge na planove i programe iz područja društvenih djelatnosti i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na imovini od posebnog interesa za Općinu Majur.
Sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, vodi i rješava prvostupanjske postupke iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a na temelju činjenica utvrđenih od službenika, ovisno o njihovu djelokrugu.
Surađuje s radnim tijelima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Majur te s ovlaštenim predlagateljima izrađuje nacrte općih akata Općine Majur.

Priprema i organizira rad Općinskog vijeća.

Vodi brigu o pravodobnom usklađenju općih akata s novim odnosno s izmjenama i dopunama važećih propisa te sudjeluje u pripremi i izradi akata koje donose tijela Općine Majur te o otpremanju općih akata na nadzor i objavu.
Vodi samostalno postupak za donošenje rješenja za obračun komunalne naknade, komunalnog doprinosa, grobne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru te najam javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Majur.
Obavlja poslove javne nabave, poslove jednostavne nabave, sastavlja plan nabave, objavljuje potrebne objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
Obavlja poslove službenika za informiranje.
Obavlja poslove osobe zadužene za nepravilnosti, zaprima i obrađuje prijave nepravilnosti, dostavlja ih nadležnim tijelima te izrađuje i šalje polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima.
Daje prijedloge planova i programa za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i investicijskog održavanja.
Surađuje s odgovarajućim ministarstvima, sa službama ureda državne uprave, sisačko-moslavačke županije te drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izvršava akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.
Obavlja i druge poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu Općinskog načelnika.

administrativni referent: Marijana Solomun

tel: 044/859-092

fax: 044/733-992

e-mail: opcina-majur@sk.htnet.hr

Poslovi administrativnog referenta:

Obavlja administrativno-tehničke poslove za općinsko vijeće, općinskog načelnika i njegove zamjenike.
Vodi urudžbeni zapisnik upravnih i neupravnih predmeta te formira spise predmeta i iste dostavlja službenicima na rad.
Zaprima, pregledava, razvrstava i otprema poštu.
Arhivira predmete i vodi brigu o arhivskoj građi sukladno posebnoj odluci.
Vodi brigu o općinskim pečatima i njihovoj primjeni.
Obavlja nabavu  uredskog materijala.
Obavlja prijepise, fotokopiranje, sortiranje i odlaganje dokumentacije.
Obavlja poslove zapisničara na sjednicama tijela Općine Majur te drugih tijela po ukazanoj potrebi.
Obavlja uredske poslove za općinskog načelnika (prijem stranaka, poruka, obavijesti, očitovanja i sl.) te uspostavlja telefonske veze putem kućne centrale i daje građanima osnovne informacije;
Pregledava elektroničku poštu i Web stranicu Općine Majur te po nalogu općinskog načelnika na istu odgovara.
Obavlja poslove iz oblasti komunalnog redarstva: naređuje fizičkim i pravnim osobama izvršenje određenih radnji i donosi rješenje o provedbi Odluke o komunalnom redu, izriče mandatne kazne, predlaže pokretanje prekršajnog postupka.
Izvršava akte općinskog vijeća i općinskog načelnika iz djelokruga svog radnog mjesta.
Vodi evidenciju o službenicima i evidenciju o radnom vremenu.
Utvrđuje i vodi evidenciju iz djelokruga svog radnog mjesta.
Obavlja i druge poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a po nalogu općinskog načelnika i pročelnika.