JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MAJUR

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Sanja Pranjić

tel: 044/859-092

fax: 044/733-992

e-mail: procelnica@opcina-majur.hr

Poslovi pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela:

Upravlja radom Jedinstvenog upravnog odjela te sukladno zakonu, drugim propisima, Statutom i drugim općim aktima Općine Majur brine za pravodobno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela. Prati zakone i druge propise i organizira njihovu primjenu u okviru samoupravnog djelokruga Općine Majur.
Organizira, koordinira i usmjerava rad službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela, upravlja radom Vlastitog pogona kao organizacijske jedinice u Jedinstvenom upravnom odjelu koji je osnovan za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Majur i koordinira rad namještenika Vlastitog pogona, brine za zakonitost rada te materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona te brine o resursima za učinkovito i pravovremeno obavljanje komunalnih djelatnosti.
Daje stručna mišljenja i daje prijedloge na planove i programe iz područja društvenih djelatnosti i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na imovini od posebnog interesa za Općinu Majur.
Rješenjem odlučuje o prijmu u službu i prestanku službe, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela. Donosi rješenja o plaći i naknadama za općinskog načelnika i njegove zamjenike te deklaratorne odluke o početku i prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika i njegovih zamjenika.
Surađuje s radnim tijelima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Majur te s ovlaštenim predlagateljima izrađuje nacrte općih akata Općine Majur. Priprema i organizira rad Općinskog vijeća.
Vodi brigu o pravodobnom usklađenju općih akata s novim odnosno s izmjenama i dopunama važećih propisa te sudjeluje u pripremi i izradi akata koje donose tijela Općine Majur te o otpremanju općih akata na nadzor. Izrađuje službene novine Općine Majur u kojima se akti objavljuju.
Vodi samostalno postupak za donošenje rješenja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela Općine Majur.
Obavlja poslove javne nabave, poslove jednostavne nabave, sastavlja plan nabave, objavljuje potrebne objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
Obavlja poslove službenika za informiranje.
Obavlja poslove osobe zadužene za nepravilnosti, zaprima i obrađuje prijave nepravilnosti, dostavlja ih nadležnim tijelima te izrađuje i šalje polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima.
Surađuje s odgovarajućim tijelima državne uprave te drugim jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izvršava akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.
Obavlja i druge poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu Općinskog načelnika.

referentica za administrativne poslove: Ivana Paškvan

tel: 044/859-092

fax: 044/733-992

e-mail: tajnica@opcina-majur.hr

Poslovi referenta za administrativne poslove :

Obavlja administrativno-tehničke poslove za općinsko vijeće, općinskog načelnika i njegove zamjenike.
Vodi upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik te formira spise predmeta i iste dostavlja u rad.
Arhivira predmete i vodi brigu o arhivskoj građi sukladno posebnoj odluci.
Zaprima, pregledava, razvrstava i otprema poštu.
Vodi brigu o općinskim pečatima i njihovoj primjeni.
Obavlja nabavu uredskog materijala.
Obavlja prijepise, fotokopiranje, sortiranje i odlaganje dokumentacije.
Obavlja poslove zapisničara na sjednicama tijela Općine Majur te drugih tijela po ukazanoj potrebi.
Obavlja uredske poslove za općinskog načelnika (prijem stranaka, poruka, obavijesti, očitovanja i sl.) te uspostavlja telefonske veze putem kućne centrale i daje građanima osnovne informacije.
Pregledava elektroničku poštu i Web stranicu Općine Majur te po nalogu općinskog načelnika na istu odgovara.
Izvršava akte općinskog vijeća i općinskog načelnika iz djelokruga svog radnog mjesta.
Vodi evidenciju o službenicima i evidenciju o radnom vremenu.
Utvrđuje i vodi evidenciju iz djelokruga svog radnog mjesta.
Obavlja i druge poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.