Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu 13.08.2014.

Poljoprivredna savjetodavna služba poziva zainteresirane da podnesu zahtjev za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama za 2015. godinu. Više o Javnom pozivu te dokumentaciju pogledajte u nastavku.

savjetodavna

Opširnije…

Na temelju članka 4. Zakona o savjetodavnoj službi (Narodne novine broj 50/2012 i 148/2013), članka 2. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (Narodne novine broj 66/06 i 25/11) Savjetodavna služba objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

1. PREDMET POZIVA

Financiranje radova održavanja šumske infrastrukture u šumama šumoposjednika.

2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA U Š UMAMA Š UMOPOSJEDNIKA

Zahtjev za financiranje radova može podnijeti registrirana udruga šumoposjednika, jedan ili više šumoposjednika.

3. UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA U Š UMAMA Š UMOPOSJEDNIKA

Šumska prometnica treba služiti za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Protupožarna prometnica treba služiti za zaštitu šuma šumoposjednika od požara.

Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova iz ovoga javnog poziva određen je godišnjim operativnim planom Savjetodavne službe.

Zahtjevi se podnose na obrascu koji je dostupan u uredima Savjetodavne službe i web stranici www.savjetodavna.hr .

zahtjev_za financiranjem_radova

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Zahtjev za financiranje radova na šumskim i protupožarnim prometnicama, potrebno je priložiti:

topografsku kartu M 1:25 000 s označenom prometnicom,

kopiju katastarskog plana s predmetnom prometnicom (ista mora biti označena),

popis katastarskih čestica s posjednicima preko kojih prometnica prelazi i uz koje prometnica prolazi,

ako prometnica nije javno dobro, za izvođenje radova, potrebna je suglasnost svih posjednika, preko čijih katastarskih čestica prometnica prelazi,

dokaz da je jedinica lokalne samouprave, na čijem je području prometnica, upoznata s namjerom izvođenja radova i

dokaz da je prometnica svrstana kao protupožarna u plan zaštite od požara jedinice lokalne samouprave (samo za protupožarne prometnice).

5 . KRITERIJI ZA ODABIR

Rangiranje šumskih i protupožarnih prometnica po županijama obaviti će Povjerenstvo Savjetodavne službe u skladu s Pravilnikom o uvjetima i prioritetima za financiranje radova projektiranja, izgradnje i održavanja šumske infrastrukture u šumama šumoposjednika.

6. MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Nadležni uredi Savjetodavne Službe, do 15. rujna 2014. godine, s naznakom: ZA JAVNI POZIV – ŠUMSKE I PROTUPOŽARNE PROMETNICE.

7. ZAVRŠNE NAPOMENE

Zahtjevi koji nemaju priloženu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Savjetodavna služba zadržava pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju te pojašnjenja za osiguranje uvjeta za neometan početak i odvijanje radova.

Rezultate konačnog odabira Savjetodavna služba će objaviti na svojoj web stranici do kraja tekuće godine.

SAVJETODAVNA SLUŽBA
Ravnatelj
Hrvoje Horvat, dr. vet. med.

prilog 1 prilog 2