JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „Majur pruža više“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA MAJUR

OPĆINSKA NAČELNICA

 

KLASA: 102-01/24-01/03

URBROJ: 2176-14-03-24-7

Majur, 8. travnja 2024. godine

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0275 od 4. travnja 2024. godine za projekt „Majur pruža više“, Općina Majur raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU

„Majur pruža više“

 

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Majur pruža više“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečna podjela 1 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština svakom pripadniku ciljne skupine.

 

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 72 starijih osoba i osoba s invaliditetom s područja Općine Majuri.

 

CILJNE SKUPINE

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ određeni su uvjeti tko mogu biti korisnici usluga u sklopu projekta i koje uvjete moraju ispunjavati. Korisnici usluga mogu biti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva:

 • Osoba starija od 65 godina (na dan ulaska u projektnu aktivnost)
 • koja živi u samačkom kućanstvu i
 • čiji mjesečni prihod ne prelazi iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekt (trenutno je iznos prosječne starosne mirovine 820,00 EUR, stoga ukupni mjesečni prihod ne smije prelaziti iznos od 984,00 EUR )
 • koja istovremeno ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije.
 • Osoba starija od 65 godina (na dan ulaska u projektnu aktivnost)
 • koja živi u dvočlanom kućanstvu u kojem drugi član kućanstva može ili ne mora biti pripadnik ciljne skupine (osoba starija od 65 godina ili osoba s invaliditetom, koja ispunjava sve uvjete Poziva)
 • čiji ukupni mjesečno prihod kućanstva ne prelazi iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekt (trenutno je iznos prosječne starosne mirovine 820,00 EUR, stoga ukupni mjesečni prihod kućanstva ne smije prelaziti iznos od 1.640,00 EUR )
 • koja istovremeno ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije.
 • Osoba starija od 65 godina (na dan ulaska u projektnu aktivnost)
 • koja živi u višečlanom kućanstvu u kojem je i svi članovi kućanstva pripadnici ciljne skupine (osobe starija od 65 godina ili osobe s invaliditetom, koja ispunjavaju sve uvjete Poziva)
 • čiji ukupni mjesečno prihod kućanstva ne prelazi iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekt (trenutno je iznos prosječne starosne mirovine 820,00 EUR, stoga ukupni mjesečni prihod kućanstva ne smije prelaziti iznos od 2.460,00 EUR )
 • koja istovremeno ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije.

 

 

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

 • osobe starije od 18 godina
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu gdje druga osoba može ili ne mora biti pripadnik ciljne skupine ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
 • koje imaju invaliditet trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • koja istovremeno ne koristi usluge pomoći u kući, boravka organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent ili čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete slanjem ili dostavom samo OBRASCA PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA, a s početkom provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju pripadnost ciljnoj skupini.

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva obrasce prijave za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u sjedištu Općine Majur (Kolodvorska 5, Majur, 44 430 Hrvatska Kostajnica) ili na internet stranici Općine Majur https://opcina-majur.hr/

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 25. travnja 2024. godina

Ispunjeni prijavni obrazac može se dostaviti na 3 načina:

 1. osobnom predajom obrasca u sjedištu Općine Majur
 2. poštom na adresu Općine Majur: Kolodvorska 5, Majur, 44 430 Hrvatska Kostajnica, uz napomenu „Za projekt Majur pruža više“
 3. elektroničkom poštom na adresu opcina-majur@sk.htnet.hr

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Dokazna dokumentacija koju su pripadnici ciljne skupine obavezni dostaviti prije uključivanja u projekt je:

Za osobe starije od 65 godina:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec ožujak (u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana kućanstva)
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Kontakt za podnošenje iskaza interesa Općine Majur, kontakt telefon: 044/859-092, mob. 099/344 2655 (radnim danom od 08:00 do 14:00 h), mail: zazeli@opcina-majur.hr . Slobodno se javite ako niste u mogućnosti doći po potrebni obrazac.

Po zaprimanju iskaza interesa te dostave pripadajuće dokumentacije, Općina će izraditi listu sudionika koji će biti uključeni u projekt. Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija-dokazane pripadnosti ciljnoj skupini i prema redoslijedu zaprimanja. Ukoliko zbog velikog interesa bude potrebe, uvest će se dodatni kriterij, a to je visina ukupnih mjesečnih prihoda (prednost će imati pripadnici ciljne skupine s manjim prihodima).

Popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“, te se za druge potrebe neće koristiti.

Dokumenti:
Javni poziv: Majur pruža više

Prijavni obrazac – za osobe s invaliditetom

Prijavni obrazac – za osobe starije od 65 godina

 

Općinska načelnica

            Klementina Karanović