Mobilno reciklažno dvorište u Majuru od 18. do 23. travnja 2017.

Mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno preko puta zgrade Općine Majur u vremenu od 18. do 23. travnja 2017. godine.

 U mobilnom reciklažnom dvorištu se sakupljaju odvojeni sastojci otpada iz kućanstva kao što su staklena ambalaža, papir i ambalaža od papira, ambalaža od plastike, metalna ambalaža pod tlakom, tekstil, obuća, plastični predmeti i igračke od plastike, sitna električna i elektronička oprema, baterije, lijekovi, ambalaža koja sadrži ostatke otpadnih tvari ili je onečišćena otpadnim tvarima (od lakova, boja, motornih ulja, insekticida, pesticida, herbicida…)

 

mobilmo_reciklazno