JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MAJUR

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Kristina Rac

tel: 044/859-092

fax: 044/733-992

e-mail: opcina-majur@sk.htnet.hr

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela:

upravlja radom Jedinstvenog upravnog odjela te sukladno zakonu, drugim propisima, Statutom i drugim općim aktima Općine Majur brine za pravodobno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela;

prati zakone i druge propise i organizira njihovu primjenu u okviru samoupravnog djelokruga Općine Majur;

organizira, koordinira i usmjerava rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela te obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava iz radnih odnosa dužnosnika i službenika Općine Majur;

daje stručna mišljenja i daje prijedloge na planove i programe iz područja društvenih djelatnosti i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na imovini od posebnog interesa za Općinu Majur;

sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, vodi i rješava prvostupanjske postupke iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a na temelju činjenica utvrđenih od službenika, ovisno o njihovu djelokrugu;

izrađuje podneske za provođenje upravnog, parničnog, ovršnog i drugih postupaka iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a koji se vode pred sudom i drugim tijelima;

potpisuje akte Jedinstvenog upravnog odjela;

sudjeluje u postupku provedbe javne nabave;

surađuje s radnim tijelima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Majur te s ovlaštenim predlagateljima izrađuje nacrte općih akata Općine Majur;

priprema i organizira rad Općinskog vijeća, sudjeluje na sjednicama istih;

vodi brigu o pravodobnom usklađenju općih akata s novim odnosno s izmjenama i dopunama važećih propisa te sudjeluje u pripremi i izradi akata koje donose tijela Općine Majur te o otpremanju općih akata na nadzor i objavu;

vodi samostalno postupak za donošenje rješenja za obračun komunalnog doprinosa te najma javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Majur;

daje načelne prijedloge planova i programa za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i investicijskog održavanja;

surađuje s odgovarajućim ministarstvima, sa službama ureda državne uprave, sisačko-moslavačke županije te drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

izvršava akte Općinskog vijeća i općinskog načelnika iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela;

obavlja i druge poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu Općinskog načelnika.

administrativni referent: Marijana Solomun

tel: 044/859-092

fax: 044/733-992

e-mail: opcina-majur@sk.htnet.hr

Poslovi administrativnog referenta:

obavlja administrativno-tehničke poslove za Općinsko vijeće, općinskog načelnika i njegove zamjenike;

vodi urudžbeni zapisnik upravnih i neupravnih predmeta te formira spise predmeta i iste dostavlja službenicima na rad;

zaprima, pregledava, razvrstava i otprema poštu;

arhivira predmete i vodi brigu o arhivskoj građi sukladno posebnoj odluci;

vodi brigu o općinskim pečatima i njihovoj primjeni;

obavlja nabavu uredskog materijala;

obavlja prijepise, fotokopiranje, sortiranje i odlaganje dokumentacije;

obavlja poslove zapisničara na sjednicama tijela Općine Majur te drugih tijela po ukazanoj potrebi;

obavlja uredske poslove za općinskog načelnika (prijem stranaka, poruka, obavijesti, očitovanja i sl.) te uspostavlja telefonske veze putem kućne centrale i daje građanima osnovne informacije;

pregledava elektroničku poštu i Web stranicu Općine Majur te po nalogu općinskog načelnika na istu odgovara ;

izvršava akte općinskog vijeća i općinskog načelnika iz djelokruga svog radnog mjesta;

vodi evidenciju o službenicima i evidenciju o radnom vremenu;

utvrđuje i vodi evidenciju iz djelokruga svog radnog mjesta;

obavlja poslove iz oblasti komunalnog redarstva: naređuje fizičkim i pravnim osobama izvršenje određenih radnji i donosi rješenje o provedbi Odluke o komunalnom redu, izriče mandatne kazne, predlaže pokretanje prekršajnog postupka, naplaćuje naknade za korištenje javnih površina;

obavlja i druge poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a po nalogu općinskog načelnika i pročelnika.