Općinska načelnica Općine Majur

još manja

Klementina Karanović, mag.ing.agr.
Životopis

Zamjenica općinske načelnice

Ivana Paškvan

 

Zamjenik općinske načelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Pero Devetak

 

Sukladno Statutu Općine Majur Općinska načelnica zastupa Općinu Majur i nositelj je izvršne vlasti u Općini Majur.

Mandat općinske načelnice i njenih zamjenika traje četiri godine.

Općinska načelnica je odgovorna za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njezinom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Poslovi općinske načelnice:

– priprema prijedloge općih akata,

– izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

– Općinskom vijeću podnosi izvješće o svome radu,

– vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom i naredbodavac je izvršenja Proračuna Općine Majur,

– usmjerava djelovanje jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova te nadzire njegov rad,

– upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Majur te njezinim prihodima i rashodima, sukladno zakonu i ovom Statutu,

– odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Majur i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim propisima,

– bira i razrješuje predstavnike Općine Majur u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društva i drugih osoba iz članka 14. stavka 1. alineje 5. ovog Statuta,

– odgovoran je središnjem tijelu državne uprave za obavljanje poslova državne uprave, možebitno prenesenih u djelokrug tijela Općine Majur,

– bira i imenuje članove stalnih i povremenih radnih tijela iz svog djelokruga,

– te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, ovom Statutu i odlukama Općinskog vijeća.