IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MAJUR   ID PPUO MAJUR – KNJIGA I ID PPUO MAJUR-KNJIGA II KARTOGRAFSKI PRIKAZ: ID PPUO MAJUR KARTA 1 – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA ID PPUO MAJUR KARTA 2 – INFRASTRUKTURA ID PPUO MAJUR KARTA 3 – UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA ID PPUO MAJUR KARTA 3A … Nastavi čitati IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA